Σε ποιες απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Σχέδιο απευθύνεται στις «παλιννοστούσες» γυναίκες ελληνικής καταγωγής από την πρ. ΕΣΣΔ που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά και σε γυναίκες που ανήκουν στη δεύτερη γενιά των «παλιννοστούντων».

Μέσω του προγράμματος, η Ε.Κ.ΠΟ.ΣΠ.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, παρέχει στις ωφελούμενες

  • Υπηρεσίες πληροφόρησης.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη και προσανατολισμό σε θέματα απασχόλησης, εναρμόνισης επαγγελματικής-οικογενειακής ζωής, πρόσβασης σε δικαιώματα.
  • Νομική συμβουλευτική Στόχος των υπηρεσιών αυτών είναι η ενδυνάμωση-ενίσχυση των παλιννοστουσών στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της κοινωνικής ένταξης.

Επίσης θα διοργανωθούν εργαστήρια/workshops για παλιννοστούσες με τη συμμετοχή γυναικών εκπροσώπων ΜΚΟ ή που έχουν εμπειρία σε θέσεις ευθύνης σε συλλόγους, φορείς εκπροσώπησης κλπ., με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τη διάχυση της πληροφόρησης.

Στόχος της δράσης αυτής είναι η προετοιμασία των παλιννοστουσών για την άμεση εμπλοκή τους σε δραστηριότητες φορέων εκπροσώπησης, όργανα λήψης αποφάσεων ή παραγωγής πολιτικής

logo